Wednesday, 30 May 2012

                        BLOOD GROUP OF THE BLOOD DONORS  


              NAME                                           GROUP 
     Atanu Chakraborty                                             B+
     Arnab Bharti                                                       A+
     Raju Paul                                                            A+
     Mrinal Bairagi                                                   AB+
     Ashim Kr Patra                                                   B+
     Chandra Sekhar Naskar                                      B+
     Akul Sk                                                              A+
     Gita Chakraborty                                                O+
     Alaya Naskar                                                      A+
     Asgar Ali Gazi                                                     O+
     Motibur Rahaman                                                B+
     Dibyendu Sardar                                                 A+
     Chhotolal Dhanuk                                                B+
     Abdur Rahim Purkait                                           B+
     Biswajit Hemram                                                 A+
     Biswanath Das                                                  AB+
     Subhas Mondal                                                   A+
     Gurupada Mahato                                               O+
     Bablu Das                                                           O+
     Adhir Das                                                           O+
     Subhankar Mondal                                             O+
     Bijan Chakraborty                                              O+
     Lila Begum                                                         A-
     Bharti Naskar                                                     B+
     Basudeb Pramanik                                             O+
     Bhaskar Majumder                                            O+
     Sankar Biswas                                                   O+
     Suman Roy                                                        A+
     Naba Kumar Sau                                               B+
     Mohammed Mujibar Shah                                  B+
     Pradip Kr Adhikary                                           B+
     Gopal Halder                                                     B+
     Dilip Kr Mondal                                                A+
     Salil Mukherjee                                                 O+
Bhaskar Basu                                                    O+ 
Pranab Kumar Pramanik                                    B+ 
Monoj Ekka                                                    AB+ 
Biplab Chakraborty                                         AB+
Subrata Kr Sen                                                  A+
Subhankar Bodhak                                            A+
Amit Barua                                                        B+
Joydeep Bhadra                                                O+
Granthik Baidya                                                B+
Uttam Das                                                        O+
Bibhas Mondal                                                 O+
Azharul Islam Sardar                                        A+
Sirazul Haque Sardar                                        B+
Dil Mohammad Gazi                                         O+
Alinur Mistry                                                   AB+
Pritam Kr Naskar                                              A+
Pradip Kr Sau                                                   A+
Ruklya Khatun                                                   B+
Prabir Chatterjee                                               B+
Goutam Das                                                      A+
Pradip Kr Dhar                                                 A+
Rekha Bera                                                       B+
    Bamdeb Pramanik                                              B+
    Bibhas Das                                                      AB+

Out of the 58 Donors, 
O+   is  16
A+   is  16
B+   is   19
AB+ is   6
A-    is   1
                                Its a great achievment for our Divisional NFPE group of Unions. Congrats to all the Comrades for making this event successful.